Μετονομασία Ειδικότητας σε Χειρουργική Στόματος

11 Φεβρουαρίου 2024

Μετονομάζεται η οδοντιατρική ειδικότητα «Οδοντοφατνιακή Χειρουργική», σε οδοντιατρική ειδικότητα «Χειρουργική Στόματος», με απόφαση του υφυπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέους.

Επίσης με την ίδια απόφαση:

Τροποποιείται η περ. 2 της παρ. Α του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Δεύτερου « Ειδικότητες άλλων πτυχίων» της υπόστοιχείαΓ5α/Γ.Π.οικ.64843/29.08.2018(Β’4138) απόφασης, σε συνέχεια των υπ’ αρ. σχετικών (7) και (8) αποφάσεων της Διοικούσας Επιτροπής του Κε.ΣΥ. ως προς την ονομασία της οδοντιατρικής ειδικότητας «Οδο- ντοφατνιακή Χειρουργική» σε οδοντιατρική ειδικότητα «Χειρουργική Στόματος».

Όπου στην υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.41654/ 31.05.2019 (Β’ 2373) απόφαση και όπου άλλου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η οδοντιατρική ειδικότητα «Οδοντοφατνιακή Χειρουργική» εφεξής νοείται η οδοντιατρική ειδικότητα «Χειρουργική Στόματος».

Καταργείται η παρ. Θ του άρθρου 4 «Μεταβατικές διατάξεις» της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.41654/31.05.2019 (Β’ 2373) απόφασης και προστίθεται άρθρο 5 ως ακολούθως:

“Άρθρο 5

Οι κάτοχοι τίτλου της οδοντιατρικής ειδικότητας “Χειρουργική Στόματος” ή άλλου αντίστοιχου τίτλου, όπως “Στοματική Χειρουργική”, “Στοματοχειρουργική” ή “Οδοντοφατνιακή Χειρουργική” από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζουν αυτόματα τον τίτλο ειδικότητας από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία σύμφωνα με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

Οι κάτοχοι τίτλου της οδοντιατρικής ειδικότητας “Χειρουργική Στόματος” ή άλλου αντίστοιχου τίτλου, όπως “Στοματική Χειρουργική”, “Στοματοχειρουργική” ή “Οδοντοφατνιακή Χειρουργική” από λοιπά κράτη της αλλοδαπής για τη λήψη του τίτλου ειδικότητας από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία θα πρέπει να ακολουθούν την προβλεπόμενη διαδικασία αναγνώρισης χρόνου ειδίκευσης από το εξωτερικό από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας και να συμμετέχουν επιτυχώς στις προβλεπόμενες εξετάσεις οδοντιατρικής ειδικότητας”.

Οι αποδοθέντες τίτλοι στην οδοντιατρική ειδικότητα “Οδοντοφατνιακή Χειρουργική” αντικαθίστανται με αντίστοιχους τίτλους στην οδοντιατρική ειδικότητα “Χειρουργική Στόματος” με ευθύνη της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας.

Δείτε το ΦΕΚ