ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

Προοίμιο

Επειδή η Χειρουργική του Στόματος ή αλλιώς Στοματική Χειρουργική αποτελεί παραδοσιακά αναπόσπαστο κομμάτι της Οδοντιατρικής Επιστήμης στενά συνδεδεμένο με την ανάπτυξη και την πρόοδο αυτής, η οποία έχει σκοπό την προστασία της στοματικής υγείας του κοινωνικού συνόλου, συμφωνούμε στα παρακάτω:

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα

Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Ελληνική Οδοντιατρική Εταιρεία Χειρουργικής Στόματος», με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ο ξενόγλωσσος τίτλος της εταιρείας είναι “Hellenic Dental Society of Oral Surgery”.

Άρθρο 2

Σφραγίδα – Έμβλημα

Η Εταιρεία έχει σφραγίδα που τίθεται σε όλα τα επίσημα έγγραφά της καθώς και στα διπλώματα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ. που εκδίδει. Η σφραγίδα είναι στρογγυλού σχήματος και φέρει κυκλικά την επωνυμία και στο κέντρο το έμβλημά της, το οποίο απεικονίζει σε ελεύθερο σχέδιο τον Άτλαντα (χρώματος μπλε) να σηκώνει στα χέρια του ένα χαμόγελο (χρώματος πορτοκαλί).

Άρθρο 3

Σκοποί

1. Η ανύψωση, διάδοση, προαγωγή και προάσπιση της Χειρουργικής του Στόματος στην Ελλάδα ως αναπόσπαστο κομμάτι της Οδοντιατρικής επιστήμης, η οποία περιλαμβάνει τη χειρουργική παθολογία και την εγχειρητική των νοσημάτων του στόματος που δύναται να αντιμετωπιστούν χειρουργικά στα πλαίσια παροχής της οδοντιατρικής περίθαλψης, και κυρίως σχετίζεται, χωρίς απαραίτητα να περιορίζεται, με τα κάτωθι:

α) Εξαγωγές δοντιών (εγκλείστων ή μη) ή υπολειμματικών ριζών, με κλειστή ή ανοιχτή –

χειρουργική μέθοδο, καθώς και αντιμετώπιση των επιπλοκών που μπορεί να επιφέρουν,

συμπεριλαμβανομένης της στοματοκολπικής επικοινωνίας.

β) Οδοντοφατνιακή χειρουργική που σχετίζεται με ορθοδοντική θεραπεία

γ) Περιακρορριζική χειρουργική

δ) Οδοντογενείς και άλλες χειρουργικές λοιμώξεις του στόματος

ε) Οδοντοφατνιακό τραύμα

στ) Προπροσθετική, προεμφυτευματική και πλαστική χειρουργική του βλεννογόνου

του στόματος και των φατνιακών αποφύσεων.

ζ) Κυστικές ή καλοήθεις βλάβες του βλεννογόνου του στόματος και των γνάθων

η) Κυστικές ή καλοήθεις βλάβες των ελασσόνων σιελογόνων αδένων, καθώς και

σιαλολιθιάσεις των εκφορητικών πόρων των μειζόνων

θ) Οστεοενσωματούμενα οδοντικά εμφυτεύματα και τεχνικές κατευθυνόμενης οστικής

αναγέννησης, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών ανύψωσης του εδάφους του

ιγμορείου.

ι) Χειρουργική αντιμετώπιση οδοντιατρικών ασθενών με βεβαρυμμένο ιατρικό ιστορικό

ια) Εξοικείωση με την έγκαιρη διάγνωση και κατάλληλη παραπομπή των νοσημάτων,

κακώσεων ή ανωμαλιών που επεκτείνονται ή αφορούν στην ευρύτερη γναθοπροσω-

πική περιοχή και απαιτούν σύνθετη χειρουργική αντιμετώπιση από άλλες ιατρικές ή

οδοντιατρικές ειδικότητες.

2. Η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας χειρουργικών επεμβάσεων στη στοματική κοιλότητα από το οδοντιατρικό λειτούργημα προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

3. Η προαγωγή της εκπαίδευσης των Ελλήνων οδοντιάτρων στη Χειρουργική του Στόματος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς επίσης και η διασφάλιση της διαρκούς, δια βίου, εκπαίδευσης των μελών της.

4. Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των Ελλήνων οδοντιάτρων που έχουν εξειδικευτεί στο αντικείμενο της Χειρουργικής του Στόματος στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

5. Η ανάπτυξη σχέσεων με επιστημονικές οργανώσεις, ομόλογες και μη, του εσωτερικού και του

εξωτερικού καθώς και με λοιπά επιστημονικά ιδρύματα.

6. Κάθε άλλος σκοπός συναφής και παρεμφερής με τα παραπάνω, έστω κι αν δεν αναφέρεται ρητά στο καταστατικό αυτό.