Παρέμβαση του κ. Γ. Τσιόγκα για τη Χειρουργική Στόματος

1 Ιουλίου 2016

Παρέμβαση του πρώην Αντιπροέδρου της ΕΟΟ και Μέλους της FDI κ. Τσίογκα για τη Χειρουργική Στόματος

Σε ένα απο τα πολλά άρθρα του με τα οποία συνηθίζει κ. Γεώργιος Τσιόγκας να ενημερώνει φίλους και συναδέλφους στο διαδίκτυο, τοποθετήκε για το θέμα της Χειρουργικής Στόματος ως εξής :

“Σχετικά με ερωτήματα που προκύπτουν μετά από την δημοσίευση της τροποποίησης του παραρτήματος V της οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους τίτλους εκπαίδευσης και τις ονομασίες εκπαιδεύσεων [κοινοποιηθείσα με τον αριθμό C(2016) 1] – που μπορείτε να δείτε στο συνημμένο με τίτλο “delegated act ELL.2016_790” και τις διαφορετικές μεταξύ τους τοποθετήσεις μελών του ΔΣ της ΕΟΟ έχω να πω προς όσους με ρωτάνε τα εξής:

Στο παράρτημα V της Οδηγίας υπάρχουν κατηγορίες.

Στην κατηγορία 5.1.1, αναφέρονται οι τίτλοι της βασικής ιατρικής εκπαίδευσης.

Στην κατηγορία 5.1.2. αναφέρονται οι τίτλοι της εκπαίδευσης των ειδικευμένων γιατρών.

– Στη σελίδα 169 αναφέρει την ειδικότητα της “Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής με βασική εκπαίδευση ιατρού” στη οποία η Ελλάδα δεν καταγράφεται (έχει κενό). Οι χώρες που διαθέτουν τέτοια ειδικότητα είναι οι Βουλγαρία, Τσεχία, Ισπανία, Γαλλία, Ουγγαρία (καταργήθηκε 30-9-07), Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Κροατία, Λουξεμβούργο, Αυστρία (καταργήθηκε 28-2-13), Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία και Σλοβενία.

– Στη σελίδα 174 αναφέρει την ειδικότητα της “Οδοντικής, Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής με βασική ιατρική και οδοντιατρική εκπαίδευση” δηλαδή προϋποθέτει ολοκλήρωση και επικύρωση βασικών ιατρικών σπουδών (άρθρο 24) και, επιπλέον, ολοκλήρωση και επικύρωση βασικών οδοντιατρικών σπουδών (άρθρο 34). Οι χώρες που διαθέτουν τέτοια ειδικότητα είναι οι Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερμανία (από το 2006), Ελλάδα (από 10-7-14), Ιρλανδία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα, Αυστρία, Φιλανδία και Ενωμένο Βασίλειο.

Στην κατηγορία 5.1.4. αναφέρονται οι τίτλοι εκπαίδευσης ιατρού γενικής ιατρικής (σελ 176)

Στην κατηγορία 5.2.2. αναφέρονται οι τίτλοι εκπαίδευσης νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη (σελ 178)

Στην κατηγορία 5.3.2. αναφέρονται οι τίτλοι βασικής εκπαίδευσης οδοντιάτρου (σελ 184). Η Ελλάδα καταγράφεται με Τίτλος εκπαίδευσης:Πτυχίο Οδοντιατρικής, Οργανισμός που χορηγεί τον τίτλο εκπαίδευσης:Πανεπιστήμιο, Επαγγελματικός τίτλος:Οδοντίατρος ή χειρούργος οδοντίατρος και Ημερομηνία αναφοράς: 1-1-1981. Όλες οι χώρες διαθέτουν την ειδικότητα.

Στην κατηγορία 5.3.3. αναφέρονται οι τίτλοι εκπαίδευσης ειδικευμένου οδοντιάτρου

– Στη σελίδα 188 αναφέρει την ειδικότητα της “Στοματικής Χειρουργικής”. Η Ελλάδα αναφέρεται με Τίτλος εκπαίδευσης:Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας της Γvαθoχειρoυργικής (έως τις 31 Δεκεμβρίου 2002), Οργανισμός που χορηγεί τον τίτλο εκπαίδευσης:— Περιφέρεια — Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση — Νoμαρχία, και Ημερομηνία αναφοράς: 1.1.2003

– Στη σελίδα 189 αναφέρει την ειδικότητα της “Ορθοδοντικής”. Η Ελλάδα αναφέρεται με Τίτλος εκπαίδευσης:Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας της Ορθοδοντικής, Οργανισμός που χορηγεί τον τίτλο εκπαίδευσης:— Περιφέρεια — Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση — Νoμαρχία, και Ημερομηνία αναφοράς: 1.1.1981. Οι χώρες που δεν διαθέτουν την ειδικότητα είναι οι Ισπανία, Κροατία, Λουξεμβούργο και Αυστρία.

Στην κατηγορία 5.4.2. αναφέρονται οι τίτλοι εκπαίδευσης κτηνιάτρου

Στην κατηγορία 5.5.2 αναφέρονται οι τίτλοι εκπαίδευσης μαίας/μαιευτή

Στην κατηγορία 5.6.2. αναφέρονται οι τίτλοι εκπαίδευσης φαρμακοποιού

Στην κατηγορία 5.7.1. αναφέρονται οι τίτλοι εκπαίδευσης αρχιτέκτονα που αναγνωρίζονται βάσει του άρθρου 46

Συμπεράσματα

α) Η Ελλάδα από 1-1-2003 δεν “παράγει” τίτλους για την ειδικότητα της Στοματικής Χειρουργικής.

β) Οι αναγνωρισμένες ειδικότητες στην Οδοντιατρική (κατηγορία 5.3.3.) είναι δύο: η Στοματική Χειρουργική και η Ορθοδοντική.

γ) Οι κατέχοντες τίτλο Οδοντικής, Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής με βασική ιατρική και οδοντιατρική εκπαίδευση, από 10-7-14 και εντεύθεν ανήκουν στις κατηγορίες των ειδικευμένων γιατρών, μη έχοντες καμία σχέση με ειδικευμένους οδοντιάτρους.

δ) η παραπάνω δημοσίευση στη εφημερίδα της Ε.Ε. δεν είναι ακόμα Οδηγία όμως είναι το αποτέλεσμα της τελικής διαβούλευσης και δεν δέχεται περαιτέρω μεταβολές. Άρα είναι θέμα χρόνου να θεσμοθετηθεί. Επίσης δεν θα δεχθεί καμία τροποποίηση για τουλάχιστον μία δεκαετία όπως είναι έθος στην Ε.Ε. Θα πρέπει να ληφθεί υπ όψιν ότι μια Οδηγία περιλαμβάνει και κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να τεθεί σε πλήρη ισχύ από τα κράτη – μέλη μετά τη δημοσίευση της.

ε) Όσοι έχουν περισσότερα του ενός πτυχία μπορούν να εγγραφούν όπου πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής, στον Ιατρικό ή Οδοντιατρικό Σύλλογο. Τα ζητήματα είναι ποιός δίνει την ειδικότητα ο ΠΙΣ ή η ΕΟΟ και ποιό είναι το αντικείμενο εργασίας σύμφωνα με την εγγραφή. Δηλαδή ποιός ασκεί Οδοντιατρική και τι κάνει και ποιός ασκεί Ιατρική και τι κάνει. Άρα η ΕΟΟ θα πρέπει άμεσα να κατοχυρώσει ποιές είναι οι Οδοντιατρικές πράξεις και ποιά είναι τα όρια του Οδοντιάτρου.

στ) Υπάρχει και καλλιεργείται συστηματικά η άποψη ότι το πεδίο ενός ειδικού είναι ή μπορεί να είναι πέραν εκείνου του βασικού εκπαιδευμένου οδοντιάτρου. Η άποψη αυτή είναι λανθασμένη. Προς απόδειξη επισυνάπτω ψήφισμα του CED (ΣΕΟ) που επεξηγεί και αποσαφηνίζει ότι ο οδοντίατρος μπορεί να κάνει ότι και ο ειδικός (επικεντρωθείτε στο τέλος στο statement). “

Γεώργιος Τσιόγκας